Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) – szkolenie w formie konsultacji

Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) – szkolenie w formie konsultacji

Uprawnienia energetyczne dzielą się na trzy grupy oraz dwie kategorie. Kategoria E dotyczy eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci, natomiast kategoria D związana jest z dozorem nad nimi. Do stanowisk eksploatacji należą stanowiska osób, które wykonują prace, zaś stanowiska dozoru obejmują stanowiska osób nimi kierujących oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją.

Grupy uprawnień
W grupie I znajdują się uprawnienia elektryczne niezbędne osobom związanym z eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, które wykonują obsługę, konserwację, remonty, dokonują montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych. Grupa II obejmuje uprawnienia energetyczne, które muszą posiadać pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię cieplną. Natomiast w grupie III znalazły się uprawnienia gazowe potrzebne osobom związanym z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Świadectwa kwalifikacyjne nie są bezterminowe. Wydaje się je na okres 5 lat. Dlatego konieczne jest odbywanie szkoleń, które weryfikują posiadane uprawnienia. Sprawdzenie kwalifikacji może zostać przeprowadzone się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego daną osobę.

Cel szkolenia
Szkolenie przeprowadzane w formie konsultacji jest konieczne, aby przypomnieć uczestnikom posiadane wiadomości. Pozwala ono również zaktualizować wiedzę np. pod kątem nowych uregulowań prawnych. Wiedza teoretyczna jest podstawą do właściwej organizacji stanowiska pracy zgodnie z wszelkimi przepisami, normami i zasadami. Eksploatacja i obsługa urządzeń, instalacji i sieci energetycznych może generować wiele zagrożeń, a pracownicy muszą nie tylko mieć ich świadomość. Powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich uniknąć.

Zakończenie konsultacji kończy się wydaniem stosownych świadectw kwalifikacyjnych. Oczywiście, należy wcześniej zdać pozytywnie egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną. Warto dodać, że kursanci powinni posiadać dokumenty poświadczające dotychczasowe kwalifikacje. Muszą także wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *