Szkolenie okresowe pracodawców – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracodawców – opis i cel szkolenia

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że obowiązek okresowych szkoleń z zakresu BHP spoczywa nie tylko na pracownikach, ale również na pracodawcach. Art. 237 Kodeksu Pracy mówi jasno, że pracodawca jest zobowiązany przejść szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Ten sam art. wspomina również o tym, że szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Kto podlega okresowemu szkoleniu BHP dla pracodawców?
Takie szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które kierują rozmaitymi przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami, spółdzielniami, spółkami i zakładami prywatnymi. Obejmuje również inne osoby, które w ramach swoich zawodowych obowiązków kierują pracownikami. Przykładem są kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych, brygadziści czy mistrzowie.

Jak powinno wyglądać szkolenie BHP dla pracodawców?
Przepisy dopuszczają przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP dla pracodawców w trzech formach: kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szczegółowy program szkolenia opracowuje jego organizator. Oczywiście, niezwykle ważnym elementem szkolenia są odpowiednie materiały dydaktyczne, które wykorzystywane są podczas zajęć. Najczęściej stosowane są obecnie prezentacje multimedialne. Organizatorzy szkoleń często korzystają również z filmów. W przypadku szkolenia, które organizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, jego uczestnicy otrzymują wszelkie materiały potrzebne do przyswojenia zagadnień objętych programem szkolenia, a więc skrypty czy zestawy pytań kontrolnych, na podstawie których mogą sprawdzić stan swojej wiedzy.

Co jest celem szkolenia BHP dla pracodawców?
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są niesłychanie ważne. Decydują, bowiem o właściwym funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa czy zakładu pracy. Dlatego zarówno aktualizacja posiadanej przez pracodawców wiedzy na temat BHP, jak i jej rozszerzanie stanowi podstawowy cel szkoleń okresowych. W ich trakcie pracodawcy powinni nabyć także umiejętności związane z oceną zagrożeń, jakie pojawiają się przy wykonywaniu konkretnej pracy i ryzyka ich wystąpienia. Zdobywają także wiedzę konieczną do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dowiadują się, w jaki sposób mogą chronić pracowników przed pewnymi zagrożeniami.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *