Kurs operatorów koparko-ładowarek charakterystyka i cel szkolenia

Kurs operatorów koparko-ładowarek charakterystyka i cel szkolenia

Koparko-ładowarka to pojazd wolnobieżny. Należy do grupy urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych. Maszyna ta jest dosyć skomplikowana, a jej obsługa wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dlatego każdy, kto chce zostać operatorem koparko-ładowarki musi odbyć odpowiednie szkolenie, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie kończy egzamin sprawdzający stan wiedzy i umiejętności praktycznych.

Obowiązek posiadania uprawnień
Konieczność posiadania uprawnień jest wynikiem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku. Dotyczyło ono bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn oraz innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych oraz drogowych. Dodatkowo Kodeks pracy reguluje zobowiązania w zakresie BHP zarówno pracodawców, jak i przedsiębiorstw, które pracodawcami nie są, a organizują pracę. Może być ona wykonywana na innej podstawie, niż zwykły stosunek pracy np. w ramach czynów społecznych czy wolontariatu. Co wynika z tego przepisu dla osób, które chcą obsługiwać koparko-ładowarkę? Bez względu na podstawę wykonywania danej pracy dotyczy ich obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia może zdobyć osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie. Powinna ona również uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki. Szukając kursu warto zwracać uwagę na to, czy jest on realizowany zgodnie z rozporządzeniem

Cel szkolenia
Szkolenia ma przygotować uczestników do uzyskania stosownych kwalifikacji. Należy pamiętać, że wszystkie osoby, które zajmują się obsługą maszyn budowlanych oraz urządzeń technicznych, muszą posiadać tytuł operatora. Aby go uzyskać należy z wynikiem pozytywnym zdać egzamin przed komisją powołaną przez Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Z kolei dopuszczenie do egzaminu następuje dopiero po odbyciu szkolenia.
Warto się postarać, bo osoby, które zaliczyły egzamin przed komisją IMBiGS dostają tzw. książeczkę operatora, ze stosownym wpisem o rodzaju zdobytych uprawnień. Takie uprawnienia widnieją potem w Centralnym Rejestrze Operatorów w Warszawie i są bezterminowe.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *