Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – opis szkolenia

Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – opis szkolenia

Wśród wielu szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na szczególną uwagę zasługuje szkolenie dotyczące nadzoru nad BHP. Jest ono kierowane głównie do kadry zarządzającej danym przedsiębiorstwem czy zakładem pracy, koordynatorów BHP, pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

Krótki opis szkolenia
Szkolenie pozwala spojrzeć na tematyką koordynacji działań BHP od strony praktycznej. Oczywiście na wstępie przekazywana jest podstawowa wiedza teoretyczna. Uczestnicy szkolenia na konkretnych przykładach poznają rolę i zadania koordynatora BHP. Jednym z ważniejszych aspektów omówionych w trakcie szkolenia jest formalnoprawna podstawa współpracy między pracodawcami, którzy działają na wspólnych obszarach.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia takie, jak nadzór, kontrola i koordynacja. Dowiadują się, jak wygląda współpraca podmiotów w zakresie BHP. Zyskują także informacje na temat zakresu czynności koordynatora BHP, jego zadań i obowiązków, a także praw i odpowiedzialności.

W trakcie szkolenia omówione zostają korzyści płynące z wprowadzenia systemów zarządzania BHP oraz zasady konstruowania i realizacji umów i porozumień określających wzajemne prawa i obowiązki w zakresie BHP.
Szkolenie prowadzone jest przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, który jednocześnie jest specjalistą w zakresie koordynacji działań BHP. Po odbytym szkoleniu jego uczestnicy uzyskują stosowne zaświadczenie.

Cel szkolenia dla koordynatorów BHP
Koordynator BHP powinien umieć w sposób praktyczny zastosować obowiązujące przepisy prawa dotyczące koordynacji działań BHP. Aby jednak było to możliwe musi znać aktualne przepisy. To właśnie jeden z podstawowych celów szkolenia. Bieżące nabywanie, systematyzowanie i uzupełnianie wiedzy w tym zakresie jest po prostu koniecznością. Celem szkolenia jest także dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat sposobów organizacji bezpiecznych i optymalnych warunków pracy przez osoby, którym powierzono funkcję koordynatorów BHP.

Trzeba mieć świadomość, że szkolenia zapewniają wzrost skuteczność działań związanych z kształtowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *